Nepromarněte šanci podat námitky k Územnímu plánu Brna

11 Čvn

Pořizování územního plánu se přehouplo do další fáze. Nedávno byl zveřejněn upravený návrh Územního plánu města Brna. Najdete zde.

Proč by vás to mělo zajímat

V právu platí zásada – vigilantibus iura scripta sunt – právo patří bdělým. Starejte se proto o svá práva, ať pak nejste nemile překvapeni. Zrovna územní plán totiž může značně zasáhnout do vašich vlastnických práv. Věnujte proto pár minut nahlédnutím do návrhu ÚP (přes interaktivní prohlížení můžete zadat přímo parcelní číslo pozemku) a zjistěte, zda se váš pozemek nebo okolí nějakým zásadním způsobem nemění. V případě, že ano, a vy s takovou změnou nesouhlasíte, uplatněte námitky. Termín je do 29. 6.

Proč není zbytečné námitky uplatnit

Možná si teď říkáte, na co uplatňovat námitky, když z médií slýcháte, že podstatná část z dřívějších námitek nebyla zohledněna a jejich obsah se tedy v upraveném návrhu ÚP nijak neprojevil.

Je pravda, že pokud chce mít Brno územní plán, musí ho schválit do konce roku 2022. Od 1. 1. 2023 totiž pozbývá ze zákona účinnosti aktuálně platný územní plán. Brno by se tak ocitlo v situaci, že by bylo bez územního plánu a stavět by se tak mohlo jen omezeně (!) v zastavěném území – viz § 20 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb.: v zastavěném území obce, která nemá územní plán, územní plán obce, regulační plán nebo územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, lze vymezovat pozemky a umisťovat stavby pro bydlení, pro rodinnou rekreaci, pro stavby občanského vybavení souvisejícího a slučitelného s bydlením a rekreací, a pro stavby dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství; vymezování jiných pozemků a umisťování dalších staveb na nich je možné, jen pokud tyto stavby nesnižují kvalitu životního prostředí nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy. Časová tíseň tedy bezpochyby existuje a na kvalitě územního plánu se může projevit.

Pokud ale námitky neuplatníte, zbytečně si snižujete možnost se proti územnímu plánu v budoucnu bránit. Proti územnímu plánu lze podat návrh na zrušení ke krajskému soudu, a to do 1 roku od nabytí jeho účinnosti. Soud bude mj. zkoumat, zda jste v procesu pořizování podali námitky. Jen pokud jste je podali, tak soud bude dál posuzovat, zda vás napadená změna územního plánu (ne)přiměřeně omezuje na vašem vlastnickém právu, a zda ji proto (ne)zruší.

Námitky opět všichni a ke všemu

Pořizovatel k upravenému návrhu ÚP uvádí, že „rozsah podstatných úprav Návrhu ÚPmB je natolik široký, že budou veškerá řádně a včas uplatněná podání vyhodnocena stejným způsobem jako po veřejných projednáních v roce 2020, tzn. žádné nebude zamítnuto kvůli formálnímu důvodu, že by se vztahovalo mimo projednávaný rozsah podstatných úprav. Pořizovatel tento postup předem avizuje s ohledem na zajištění maximální transparentnosti a vstřícnosti pořizovacího procesu.“

Můžete tedy zase uplatňovat námitky ke všem plochám, i když se třeba od předchozího návrhu nezměnily. Za svou dosavadní praxi jsem se s takovým postupem nesetkala. Zákon totiž hovoří jinak: Upravený návrh a případné upravené nebo doplněné vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav projedná na opakovaném veřejném projednání. Bude zajímavé sledovat, co na to řekne v budoucnu soud.

Do 29.6. máte tak nejspíš poslední možnost, jak podobu územního plánu ještě ovlivnit, popř. si nezavřít dveře k soudnímu přezkumu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *