Strastiplná cesta nového stavebního zákona

28 Dub

Nedávno vyšla zpráva, že nový stavební zákon získal cenu Zákon roku. Kvůli této zprávě jsem se rozhodla stručně shrnout dosavadní vývoj ohledně tohoto právního předpisu. A posuďte sami, jestli se dá o Zákonu roku skutečně hovořit.

Loni v létě schválil Parlament nový stavební zákon (NSZ), který měl být účinný od 1. 7. 2023 (pozn. některé části zákona už účinné jsou). Cílem NSZ mělo být hlavně zrychlení a zjednodušení povolovacích procesů. Fialova vláda však už připravuje novelu, která má obsah NSZ výrazně změnit. Současně navrhla jeho roční odklad, aby získala čas na přípravu. Novelu však provází kritika pro její nepřehlednost a zmatek, který může vyvolat v rozhodování úřadů, a narušit právní jistotu.

Jaké byly původní hlavní změny NSZ?

 • jednotná soustava stavebních úřadů v čele s Nejvyšším stavebním úřadem – důvodem mělo být řešení systémové podjatosti, resp. aby nemohla místní samospráva zasahovat do povolování staveb,
 • pouze jedno řízení s jedním razítkem – fakticky by tedy o věci rozhodoval jeden úředník ve spolupráci s jinými, kteří by však již nevydávali závazná stanoviska (z tohoto principu by existovalo několik výjimek – nadále by se vydávaly např. stanoviska Agentury ochrany přírody pro záměry ve zvláště chráněných územích, rozhodnutí orgánu státní památkové péče v ochranném pásmu kulturní památky a památkové zóny, stanovisko hasičského záchranného sboru, vyjádření báňských úřadů, veterinární správy),
 • odvolací orgán by nemohl rozhodnutí zrušit a vrátit k novému řízení, ale musel by s konečnou platností rozhodnout,
 • zavedení Územního rozvojového plánu pro celou ČR,
 • zavedení určitých lhůt v procesu územního plánování,
 • Praha, Brno a Ostrava by měly možnost vydat své vlastní stavební předpisy,
 • zakotvení podrobné úpravy plánovacích smluv pro obce a developery,
 • zpřísnění podmínek pro odstraňování i dodatečné povolování staveb.

S jakými hlavními změnami se počítá v připravované novele NSZ?

 • ruší se Nejvyšší stavební úřad a celá soustava nových stavebních úřadů, krajské úřady v prvním stupni mají rozhodovat o rozsáhlém okruhu staveb, o ostatních stavbách budou rozhodovat stávající stavební úřady, které se nezruší,
 • pokud bude kraj či obec jednou ze stran plánovací smlouvy, bude „jejich“ stavební úřad vyloučen z projednávání takového záměru,
 • zavádí se povinnost: Obec v samostatné působnosti sleduje veškerou stavební činnost v obci a dbá, aby se rozvíjela v souladu s územně plánovací dokumentací a cíli a úkoly územního plánování, dohlíží na stav staveb na svém území a kontroluje, zda se záměry podle tohoto zákona neprovádějí bez povolení nebo v rozporu s tímto zákonem. (jakým způsobem bude zajištěno, o tom zákon mlčí),
 • když dotčený orgán stanoví v podkladovém (i nezávazném) aktu podmínky, má být oprávněn kontrolovat jejich dodržování (zákon opět neřeší, jakým způsobem, když nebudou ani pro stavební úřad závazné),
 • vedle Územního rozvojového plánu se zavádí opět Politika územního rozvoje,
 • ruší se nově zavedené lhůty v rámci územního plánování,
 • projektant má mít povinnost se na žádost stavebního úřadu vyjádřit k námitkám,
 • u jednotného závazného stanoviska v oblasti životního prostředí se při jeho nevydání nebude uplatňovat fikce (institut fikce se vyprazdňuje),
 • maximální doba platnosti územních plánů před 1. 1. 2007 se opět zkracuje z konce roku 2028 na konec roku 2025,
 • řízení o povolení staveb zahájená před 1. 7. 2023 se dokončí podle dosavadní úpravy a nikoliv podle NSZ,
 • platné Pražské stavební předpisy se ruší a musí se vydat nové podle NSZ.

(návrh novely NSZ najdete zde a návrh zákona o jednotném povolování zde)

Připravovaná novela však není jen o NSZ, ale i o novém zákonu o jednotném povolování v oblasti ochrany životního prostředí a o navazující novelizaci dalších X právních předpisů, a to buď v souvislosti s NSZ, anebo v souvislosti se zákonem o jednotném povolování. A tyto chystané právní předpisy teprve vnáší do právní úpravy pravý zmatek. Zjednodušeně řečeno, v důsledku těchto novelizovaných právních předpisů se princip „jednoho řízení – jednoho razítka“ výrazně nabourává. Nadále se zachovává řada zákonů, které jdou mimo režim zákona o jednotném povolování. Nejenže je to v rozporu s obecným principem vyjádřeným v zákoně o jednotném povolování, ale hlavně také s politickými proklamacemi, jak se vše zrychlí a zjednoduší…

Na NSZ je proto velmi znát, že se ušil horkou jehlou a že se stal rukojmím bývalé i současné vlády. O „Zákon roku“ jde tedy určitě, ale za mě bohužel jen zatím s uvozovkami.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.