Snazší odstraňování autovraků

30 Říj

Pamatujete si na loňskou návštěvu mimozemšťanů v Řeporyjích? Možná i díky této návštěvě se podařilo prosadit novelu zákona o pozemních komunikacích, kvůli které mají města od jara konečně větší pravomoc při zbavování se (auto)vraků.

Co je vrakem

Do té doby bylo odstraňování vraků obtížné hlavně proto, že zákon přesně definoval, co je vrakem: silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanizmu nebo konstrukce silničního vozidla. V praxi však této definici málokteré vozidlo vyhovovalo. Postup odstraňování vozidel města administrativně zatěžoval a navíc často bez výsledného efektu.

Novela zákona

Novela sice definici vraku zachovala, ale stanovila nová práva a povinnosti. Vlastníci pozemních komunikací (tj. typicky města v případě místních komunikací) mohou vyzvat provozovatele vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu po dobu delší jak 6 měsíců ke zprovoznění vozidla, případně jeho odstranění mimo pozemní komunikaci. Po marném uplynutí dvou měsíců může vlastník pozemní komunikace vozidlo z pozemní komunikace odstranit, odstavit na vhodné místo a oznámit tuto skutečnost provozovateli s uvedením možnosti vyzvednutí. Pokud ani v tomto případě provozovatel na oznámení ve lhůtě tří měsíců nezareaguje, rozhodne na návrh vlastníka pozemní komunikace silniční správní úřad o povolení prodeje vozidla ve veřejné dražbě. Pokud se vozidlo ve veřejné dražbě neprodá, vlastník pozemní komunikace jej předá na náklady jeho provozovatele provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.

Vlastník pozemní komunikace si také může vyžádat potřebné údaje z registru vozidel. Když při tomto postupu zjistí, že vozidlo nemá sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, může být zahájeno přestupkové řízení.

V případě, že se vlastníku pozemní komunikace nepodaří zjistit potřebné identifikační znaky vozidla, může požádat silniční správní úřad o ohledání vozidla, který jej pak může po předchozím oznámení otevřít.

Novela se projevila i v zákoně o odpadech. Obecní úřad může řešit opuštěné vozidlo i v prostoru mimo pozemní komunikace za situace, že vozidlo ničí životní prostředí, nebo narušuje estetický vzhled obce, přírody nebo krajiny.

Například podle vyjádření starosty MČ Brno-Černovice se u nich řeší už 23 vozidel.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *