Kontroverzní projekt v brněnských Vinohradech

8 Bře

Nedávno se v médiích objevila kauza týkající se kontroverzního projektu rekreačního komplexu v brněnských Vinohradech. Na této kauze je krásně vidět, jak je při plánování projektu nejen důležité vybrat vhodnou lokalitu, ale také nepodcenit komunikaci se samosprávou a místními obyvateli. Mnozí developeři bohužel tyto principy často nedodržují. Projekty prosazují „silou“ a pak to dopadá jako v daném případě.

O jaký projekt jde a proč se ho veřejnost obává?

Developer Properity, s.r.o. má zájem v Brně-Vinohrady zrealizovat stavbu rekreačního komplexu Go Up. Jedná se o rekreační a sportovní areál s rekreačním bydlením. Stavba má být podle územního plánu realizována na ploše R – zvláštní plochy pro rekreaci, což jsou plochy určené pro hromadnou rekreaci, sport, zábavu a soustředěné formy rekreačního bydlení a ubytování. Zejména se jedná o sportovní a zábavní komplexy, sportoviště organizované tělovýchovy a rekreační střediska.

Plocha R

Projekt vzbudil u místních obyvatel vlnu odporu. Obávají se totiž, že popis projektu je účelový, aby vyhověl limitům územního plánu, a že ve skutečnosti má jít především o ubytovnu. Projekt údajně počítá s byty od 1+kk do 4+kk. Toho se obává i Městská část Brno-Vinohrady (MČ), která ve svém stanovisku uvádí, že „I s přihlédnutím k dalším plánovaným plochám indoorových aktivit se výše uvedené jeví tak, že jsou v projektu upřednostňovány především plochy bydlení (celková plocha ubytovacích jednotek má činit 5345,2 m2). Celková velká plocha ubytovacích jednotek, jejich velikost, počet a dispozice a uvažované vybavení (především vlastní kuchyně) vzbuzuje dle MČ Brno-Vinohrady obavu, že plochy bydlení by mohly být ve skutečnosti určeny pro dlouhodobé bydlení (ať už formou dlouhodobého pronájmu, time-sharingu či jiného způsobu trvalého bydlení).“

Plocha určená k výstavbě

Místní obyvatelé i MČ také upozorňují, že daná lokalita je pro stavbu nevhodná: „Projekt je plánován v lokalitě na konci ulice Čejkovická, která je v tomto místě částečně ulicí jednosměrnou. Lokalita má de facto jedinou přístupovou cestu, přičemž je na konci ulice, která dále nepokračuje a je tzv. slepá. Pozemky, na nichž je plánována výstavba projektu, se navíc nacházejí v bezprostřední blízkosti bytové zástavby a školského zařízení. Z uvedených skutečností vyplývá důvodná obava z výrazného snížení standardu bydlení nejen po dobu výstavby projektu (zvýšená dopravní zátěž v průběhu stavby, hluk, zvýšená prašnost apod.), ale taktéž během jeho provozu (zvýšení intenzity osobní dopravy, nedostatek parkovacích míst v lokalitě), a to i s přihlédnutím k plánovaným kapacitám sportovně rekreačního centra.“

Plocha určená k výstavbě Mimo to stejný developer staví v Brně také bytový komplex Hippokrates, a to na ploše určené pro zdravotnictví, nikoliv pro byty. Developer na redaktorem položenou otázku kvůli rozporu s územním plánem odpověděl vyhýbavě (viz reportáž ČT).

Dne 18. 2. 2020 se proto konalo mimořádné zasedání zastupitelstva MČ. Zastupitelstvo přijalo k projektu tři nesouhlasná usnesení. V jednom z nich MČ požaduje, aby na ploše „R“ byla stanovena stavební uzávěra pro všechny novostavby. Tzn. že na dané ploše by se až do vydání nového územního plánu nemohlo prozatím stavět. Usnesení MČ má však pouze doporučující charakter. Závazně rozhodnout o stavební uzávěře může podle stavebního zákona a Statutu až rada města. Zatím však vše nasvědčuje tomu, že město zaujímá k projektu stejné stanovisko jako MČ.

 Jak se může případ dál vyvíjet?

V budoucnu podle mě mohou nastat tyto scénáře:

  1. Stavební uzávěra se schválí (a pokud bude napadena, obstojí). Lokalita tedy bude „zakonzervovaná“ až do doby vydání nového územního plánu.
  2. Stavební uzávěra se neschválí (anebo bude po napadení zrušena). Jelikož developer disponuje souhlasnými závaznými stanovisky dotčených orgánů, podá žádost o územní rozhodnutí. Pak bude záležet na posouzení stavebního úřadu, zda navzdory nesouhlasu MČ a města Brna územní rozhodnutí vydá. V územním řízení mohou dotčené subjekty uplatnit námitky. Proti územnímu rozhodnutí se lze pak odvolat a dále podat žalobu.
  3. Developer pod tlakem veřejnosti a samosprávy od stavby upustí, anebo projekt změní tak, aby dané lokalitě lépe vyhovoval.

Mimochodem vedoucí stavebního úřadu ve Vinohradech podal nedávno výpověď (údajně v souvislosti s touto kauzou). To může být pro developera komplikace, jelikož doba územního řízení se může o dobu hledání nového vedoucího prodloužit.

Nepodceňovat veřejnou diskuzi

Z této kauzy by si proto měli vzít do budoucna ponaučení hlavně developeři, ale také vedení obcí. Rozhodně je vždy lepší takovýto rozsáhlý projekt, který území může zásadně ovlivnit, veřejnosti představit co nejdříve v době jeho plánování. Minimálně tak developer dá najevo transparentní a férový přístup, když se pokusí u veřejnosti svůj záměr obhájit, a to například formou veřejné besedy. Tu může samozřejmě iniciovat i vedení obce.

V této souvislosti proto oceňuji aktivitu Kanceláře architekta města Brna, který bude na osmi besedách v Brně představovat návrh nového územního plánu (podrobnosti zde). Všem Brňákům určitě doporučuji si čas na tuto besedu vymezit, aby pak v budoucnu nebyli nemile překvapeni.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.